Konferens om social mobilisering

tors 10:00 (03/12-2015)  -  tors 17:00 (03/12-2015)
Malmö högskola Orkanenbiblioteket


Vi gör social mobilisering! Heldag om verktyg, hinder och strategier

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner har i tre år bedrivit det nationella projektet Lokal social mobilisering – ett mänskligare samhälle i Malmö, Göteborg, Stockholm och Linköping. Syftet med projektet har varit att på lokal nivå utarbeta metoder för social mobilisering av utsatta grupper för att stärka deras möjligheter till att åberopa sina kollektiva rättigheter. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bjuder in till en heldag med samtal om vad social mobilisering är och kan vara. Du får möta forskare, aktivister, journalister, civilsamhälle och människor som inom ramen för Sveriges Stadsmissioners arbete mobiliserat sig för sina rättigheter.

Program


Tid: 10.00
Boksläpp och samtal om social mobilisering

Att stödja marginaliserade gruppers organisering, låta människor själva definiera sin situation och sina krav för att sedan utveckla strategier för konkret förändring. Det har varit utgångspunkten för Sveriges Stadsmissioners projekt Lokal Social Mobilisering – ett mänskligare samhälle. Nu släpps boken Social mobilisering - Lärdomar från fyra svenska städer som presenterar sju mobiliseringsprocesser från projektet. Därefter följer ett samtal om social mobilisering, dess olika former och betydelser, då och nu.

Medverkande:
Enrique Pérez, docent i socialt arbete och ordförande i Föreningen Ett enat Malmö, Hans forskningsfält är etnicitet, mångkulturalitet, integration/segregation.
Judith Kiros, frilansande journalist och debattör. Judith är medförfattare till boken Rummet (2015).
Johan Gärde, samtalsledare, regligionssociolog med lång erfarenhet av internationellt biståndssamarbete. Johan undervisar vid institutionen för socialvetenskap på Ersta Sköndal högskola.

Boken delas ut gratis till deltagare på konferensen och kan efter den 3 december beställas på nätbokhandlar som Bokus, Adlibris m fl.


Tid: 11.15 3 PARALLELLA SEMINARIER

Hur skapas den andre? Samtal om kriminalisering av människor med utländsk bakgrund

Många av dem som deltagit i mobiliseringsprocesser inom ramen för Sveriges Stadsmissioners arbete uppger att de fått sina rättigheter kränkta för att de misstänkliggjorts, setts som utsugare och kriminaliserats. Det här samtalet tar sin utgångspunkt i detta och undersöker de strukturer som delar upp människor i trovärdiga och icke trovärdiga subjekt. På vilket sätt kopplas människor med utländsk bakgrund ihop med kriminalitet? Vad ger det för konsekvenser för individen, och för samhället?

Medverkande:
Diana Nyman, aktivist, den första kvinnliga ledamoten i Nordiska Zigenarrådet och romsk sakkunnig för kommuner och statliga myndigheter sedan 20 år. Diana var med och tog fram rapporten Romers rätt (2010) och var sakkunnig i regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer under 1900-talet.
Asylstafetten, representant från den självorganiserade mobiliseringen för asylsökande och papperslösas rättigheter som skapades 2013 under parollen för en human flyktingpolitik och genomförde en trettiofyra dagars uppmärksammad marsch från Malmö till Stockholm.
Leandro Mulinari, doktorand vid kriminologiska inst. Stockholms universitet. Tidigare projektledare för Sveriges Stadsmissioner med särskilt fokus på Skåne. Leandro medverkar i boken Social mobilisering - Lärdomar från fyra svenska städer i kapitlet om Asylstafetten.
Marcus Herz, fil.dr. och arbetar som forskare och lektor i socialt arbete på Malmö högskola. Marcus forskning handlar om olika aspekter av maktpositioner kopplade till det sociala arbetet, samt hur det sociala arbetet på olika sätt kan utvecklas i relation till makt, kön och etnicitet.

Tid: 11.15
Följeforskning - vad, när, hur?

Följeforskning, eller lärande utvärdering, efterfrågas sedan ett par år i utlysningar av medel till sociala satsningar och innovationer. I projektet Lokal social mobilisering har Sveriges Stadsmissioner haft följeforskning från Högskolan Kristianstad och det resulterade i ett gemensamt lärande. Men så är det inte alltid. Och framför allt kan det som kallas följeforskning se väldigt olika ut. I det här samtalet försöker vi reda ut begreppen och ge verktyg till både beställare och utförare av följeforskning.

Medverkande:
Oscar Andersson, fil.dr. i socialantropologi och lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning spänner över ämnesområden som Chicagoskolan i sociologi, Bostons North End och följeforskning. Oscar har följeforskat Sveriges Stadsmissioners arbete om social mobilisering.
Karin Sjöberg Forssberg, har drygt 15 års erfarenhet av att stödja, utvärdera och forska om förändrings- och utvecklingsarbete i politiskt styrda organisationer, med särskilt fokus på lärande. Hon är författare och medförfattare i flera böcker, bland annat Lärande utvärdering genom följeforskning (2009), Jämställdhet i verksamhetsutveckling (2011) och Att fånga effekter av projekt och program (2014).
Johan Sverker, arbetar som rådgivare på PwC med fokus på styrning och ledning av idéburna organisationer. Han arbetar också med utvärdering och följeforskning och har i den rollen bland annat följeforskat Stockholms Stadsmissions ESF-finansierade projekt Crossroads 2011-2104.
Clara Dery, samtalsledare, nationell projektledare för Sveriges Stadsmissioner.

Tid: 11.15
Vi organiserade oss för att kräva våra rättigheter

Möt Asylstafetten, Kvinnosim Linköping och Göteborg EU Migrants, några av de mobiliseringsprocesser som beskrivs i boken Social mobilisering - Lärdomar från fyra svenska städer. De har byggt upp en stor kunskapsbank och träffas nu för att prata om mobiliseringen; framgångar, bakslag och hur deras situation ser ut idag.

Medverkande:
Ali Ahmadi - Asylstafetten
Ifrah Islail - Kvinnosim Linköping
Martin Hansen - Göteborg EU-migrants
Pelle Amberntsson, samtalsledare, projektledare för Sveriges Stadsmissioner med fokus på Göteborg.


****************************************************************************************

Tid: 12.15 - Lunch i ljusgården

Lunchen är gratis för deltagare i konferensen. När du anmäler dig väljer du vilken lunch du vill ha i anmälningsformuläret. Hittar du inget alternativ som passar dig kan du kontakta Elisavet, elisavet.johansson.tziampazis@sverigesstadsmissioner.se

****************************************************************************************


Tid: 13.15 3 PARALLELLA SEMINARIER

Folkbildning som verktyg för lokal social mobilisering
Max 30 deltagare, först till kvarn

I den här workshopen får du ett litet utdrag ur den MR-utbildning som Glokala Folkhögskolan och Stockholms Stadsmissions folkhögskola tagit fram för Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Syftet med det pedagogiska material och det arbetssätt som används är att ge deltagare verktyg, kunskap och styrka för att mobilisera och kräva sina och andras rättigheter.

Medverkande
Emma Ivarsson, pedagog på Glokala Folkhögskolan i Malmö, Emma I var med och tog fram materialet till MR-utbildningen för Sveriges Stadsmissioner.
Emma Rydin, pedagog på Glokala Folkhögskolan i Malmö, Emma R var med och tog fram materialet till MR-utbildningen för Sveriges Stadsmissioner.


Tid: 13.15
När social mobilisering möter motstånd - kamp för rättigheter

Varför kan social mobilisering ibland vara svårt att genomföra? Vilka faktorer kan ligga till grund för att en mobilisering inte fungerar och i vilka sammanhang dyker hinder upp? Kan det krävas specifika strategiska allierade för att en mobilisering skall lyckas och finns det risker med det? Och; Hur kritisk “kan” man vara i en mobilisering för att få gehör från institutioner och större organisationer? I samtalet diskuterar vi de många frågor som uppstår när social mobilisering inte lyckas och lyfter exempel från mobiliseringsprocesser som stött på hinder.

Medverkande
Cecilia Heule, universitetsadjunkt vid Socialhögskolan i Lund. Sedan 2005 är Cecilia engagerad i Mobiliseringskursen som ges vid Socialhögskolan i Lund och riktar sig till socionomstudenter och brukarorganisationer. Cecilia är författare och medförfattare till flera böcker, bland annat Social mobilisering - en utmaning för socialt arbete (2011).
Kontrapunkt är både ett kulturhus och ett socialt center. De vill vara en kulturell plattform som främjar det fria och oetablerade kulturlivet. Målet är att ena och stärka de befintliga gräsrotsrörelserna lokalt i Malmö och därifrån, med kulturen som redskap, bygga alternativ för ett rättvisare samhälle.
Aina Gagliardo, samtalsledare, projektledare för Sveriges Stadsmissioner.


Tid: 13.15
Kan social mobilisering förändra samhället? - Exempel från Malmö

Seminariet lyfter framgångsfaktorer, möjligheter och hinder i det lokala mobiliseringsarbetet. En viktig fråga att diskutera är hur ett nätverk som Ett Enat Malmö kan bidra till att skapa en social rörelse med andra alternativ till lokala utvecklingsmöjligheter och som bygger på solidaritet. Kärlekspedagogik diskuteras som ett sätt att arbeta, i relationsskapande, i metod och som holistiskt perspektiv.
Ett Enat Malmö består av Skåne stadsmission, Glokala folkhögskolan, ABF, Hassela Movement, Ungdomsorganisationen Hela Malmö, Ungdom mot Rasism, Institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Syftet är att nätverket ska vara en tydlig, synlig och modig aktör för social rättvisa.

Medverkande:
Ana Marega, Ungdom mot Rasism
Selma Gucic, Ungdom mot Rasism
Susanne Lund, ABF Malmö
Hilda Gustafsson, Glokala folkhögskolan
Mathias de Jallad, helamalmö
Enrique Pérez, samtalsledare, docent i socialt arbete och ordförande i Föreningen Ett enat Malmö.

Tid: 14.30
Tre olika mobiliseringsprocesser - från idé till aktion
Lär känna Asylstafetten, FAMIS och föreningen Alltid på rätt väg när de håller varsitt seminarium om sin mobiliseringsprocess.

Asylstafetten
En självorganiserad mobilisering av asylsökande och papperslösa som tillsammans med engagerade aktivister sätter fokus på dem som drabbas av den nuvarande flyktingpolitiken – och som mobiliserar sig för att ta asylsökandes och papperslösas berättelser på allvar och att sprida dem till allmänheten. Parollen lyder för en human flyktingpolitik. 2013 gick gruppen från Malmö till Stockholm för en human flyktingpolitik, 2014 gick de från Malmö till Almedalen och 2015 gick de från Malmö till förvaret i Åstorp. Medverkande: Ali Ahmadi, Leandro Mulinari och Aina Gagliardo

Alltid på rätt väg
Föreningen Alltid på rätt väg bildades 2015 av en grupp finska romer bosatta i Stockholm. I det här seminariet gestaltar de sin resa – hur det gick till när de började se sig som bärare av rättigheter och hur de sedan enades om att driva en kamp för rätten till utbildning som minoritetsfolk.
Medverkande: Seija Asp, Roni Asp, Tenho Schwarz, Clara Déry

Famis


Tid: 15.45 - 17.00
Människovärde - vad betyder det?

Varje människas värde som tänkande och kännande varelse är grunden för människans naturliga rättigheter. Människovärdesprincipen är en av de grundläggande etiska principerna.
I en filosofisk diskussion med författaren Ann Heberlein och barnläkaren Lars H Gustafsson vänder och vrider vi på begreppet människovärde. Är alla människor lika mycket värda? Vad händer med en människa som tvingas på flykt, påverkar det hennes syn på sitt eget värde?
Och hur kommer det sig att olika grupper tycks avhumaniserade i Sverige idag?

Medverkande
Ann Heberlein, teologie doktor i etik vid Lunds universitet. Hon är författare och kulturskribent i Sydsvenskan, Dagens Nyheter och Kyrkans tidning. Hon medverkar regelbundet i Sveriges Radio P1, Tankar för dagen och Filosofiska rummet. 2009 var hon av sommarpratarna i P1.
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, nu aktuell med Relationsrevolutionen - om mötet mellan barn och vuxna, som utkommer i januari. Lars är medlem av Barnombudsmannens expertråd, docent i socialmedicin och hedersdoktor vid Malmö högskola.
Agneta Nordin, samtalsledare, samhällsjournalist och programleder Pyramiden i Sveriges Radio P1. Agneta producerar Retorik samt en rad livsåskådningsprogram, gudstjänster och Tankar för dagen i P1. Hon har programlett framtidsserien Bortom bilen, Studio Ett och är författare av barnböcker och läromedel.


****************************************************************************************

Anmäl dig till konferensen här!

Genomförs med stöd av Svenska PostkodLotteriet